Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

offline adobe flash player

nếu không thể nào tiến hành download adobe flash player thông qua chương trình cài đặt của adobe, bạn cần download bản cài đặt standalone này, điều này cũng thường hay xảy ra lắm do mạng yếu hoặc trục trặc kĩ thuật gì đó, hay bạn muốn chạy với quyền administator chẵng hạn. hãy ghé qua link dưới đây và chọn trình duyệt của bạn:
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/installation-problems-flash-player-windows.html#main-pars_header